Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perfect coat b.v. hierna te noemen Perfect coat, gevestigd en kantoorhoudende in de gemeente Helden.

Artikel 1: Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, en leveringen, met inbegrip van verstrekte adviezen en/of mededelingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien Perfect coat schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen. Indien opdrachtgever eenmaal overeenkomst met Perfect coat heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmede bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit dat van iedere volgende met ons te sluiten overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes.

Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Perfect coat de bestelling en/of opdracht volgens door opdrachtgevers verstrekte tekeningen, schema’s, instructies, maten, gewichten e.d. moet uitvoeren, staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Perfect coat heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan opdrachtgever. De opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek, exclusief omzetbelasting, verpakkingskosten, verzending alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Perfect coat niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Totstandkoming.

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of opdracht van opdrachtgever, al dan niet naar aanleiding van een door Perfect coat uitgebrachte offerte, schriftelijk door Perfect coat is aanvaard, dan wel wanneer Perfect coat een door de opdrachtgever voor accoord ondertekende en retour gezonden offerte heeft ontvangen, dan wel wanneer Perfect coat met de feitelijke uitvoering van de opdracht/bestelling is begonnen. Indien de opdrachtgever niet binnen drie dagen na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van Perfect coat schriftelijk en gemotiveerd van zijn bezwaren tegen de inhoud van de orderbevestiging doet blijken, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Perfect coat binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. Voor leveranties en werkzaamheden, waarvoor gezien aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur dan wel de door opdrachtgever ondertekende pakbon/werkbrief als opdrachtbevestiging beschouwd. Bij aanbiedingen en/of levering volgens monsters/voorbeelden en/of model; gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren zaken.

Artikel 4: Prijzen.

Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Perfect coat gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst wordt gemeld.

Artikel 5: Emballage.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt noodzakelijke emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Perfect coat.

Artikel 6: Levering en transport.

Levering geschiedt af fabriek. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Perfect coat. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Perfect coat kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen door opdrachtgever tijdig geleverd zullen worden. In geval van niettijdige levering kan Perfect coat eerst na een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling, waarin aan Perfect coat een redelijke termijn voor levering wordt gesteld, in verzuim zijn. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien expliciet schriftelijk is overeengekomen. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na schriftelijke ingebrekestelling, met inachtneming van een termijn van dertig dagen, is Perfect coat bevoegd de zaken voor en namens opdrachtgever op cliënt’s kosten te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren onder aftrek van alle vorderingen van Perfect coat op opdrachtgever, onverminderd het recht van Perfect coat op schadevergoeding.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Perfect coat niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Perfect coat bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Perfect coat het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Daarnaast heeft Perfect coat het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Perfect coat liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van Perfect coat aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te bewerken materialen, import- of handelsverboden. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade. Als Perfect coat zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8: Extra kosten meer- en minderwerk.

Wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meerwerk zal berekend worden op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. Extra kosten ontstaan door aanlevering van incorrecte producten cq door incorrecte aanlevering door opdrachtgever zullen als meerwerk worden doorberekend.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

Perfect coat aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, hoe ook genaamd, welke voor wederpartij of derden ontstaat in verband met door ons geleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met de uitvoering van de met Perfect coat gesloten overeenkomst(en), waaronder begrepen verrichte werkzaamheden. Evenmin is Perfect coat aansprakelijk voor schade, direct of indirect, hoe ook genaamd, welke ontstaat door vanwege Perfect coat ingeschakelde ondergeschikten, niet-ondergeschikten en/of vertegenwoordigers, tussenpersonen en/of door het gebruik van hulpzaken. Indien wederpartij de door Perfect coat geleverde zaken verwerkt en/of gebruikt, alles in de ruimste zin des woords, in verband waarmee derden schade lijden, direct of indirect, is wederpartij gehouden Perfect coat te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van die derden jegens Perfect coat. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of grove schuld door Perfect coat dan wel indien en voorzover Perfect coat als gevolg van dwingende wettelijke regelgeving hierop geen beroep zou kunnen doen. Indien Perfect coat aansprakelijk zou zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door Perfect coat’s assuradeuren in dit verband gedane uitkering dan wel, indien Perfect coat niet verzekerd is of assuradeuren niet tot uitkering overgaan, tot maximaal een derde van het netto factuurbedrag in verband waarmee de schade is ontstaan. De door Perfect coat te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. Opdrachtgever zal Perfect coat vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Perfect coat ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 10: Garantie.

Bij opdracht voor het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat Perfect coat in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal Perfect coat te zijner keuze; de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Bij ondeugdelijke levering heeft Perfect coat het recht om na franco retournering van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan. Opdrachtgever dient te allen tijde Perfect coat de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Perfect coat (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11: Transport.

Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien Perfect coat voor het transport zorg draagt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. Mocht een beroep op het in hierboven beschrevene niet opgaan, dan is Perfect coat nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 12: Niet afgehaalde zaken.

Indien opdrachtgever zaken die Perfect coat van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft Perfect coat het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan Perfect coat toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 13: Betaling.

Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta aan de vestigingsplaats van Perfect coat en wel uiterlijk op de 30e dag na factuurdatum zonder dat korting en/of schuldvergelijking is toegestaan. Perfect coat is altijd gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Perfect coat het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Perfect coat tot vergoeding van onkosten en winstderving. Tevens is Perfect coat gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Perfect coat te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is Perfect coat gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. Perfect coat is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Perfect coat zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat Perfect coat zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Perfect coat het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd. Indien Perfect coat in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Perfect coat in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever. Mocht Perfect coat één of meerdere vorderingen op opdrachtgever hebben die niet voortvloeien ui geleverde of te leveren zaken op ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, of voortvloeien uit eerder geleverde zaken welke niet meer aanwezig zijn, alsmede ter zake van een vordering wegens tekortschieten in een nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling van opdrachtgever allereerst strekken tot betaling van die vorderingen. In geval van niet tijdige betaling, surséance van betaling of aanvragen daartoe, faillissement of aanvragen daartoe en/of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, of bedrijfsbeëindiging door opdrachtgever, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en is Perfect coat gerechtigd alle niet volledig uitgevoerde overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, dan wel haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 14. Reclamaties of klachten.

Opdrachtgever verplicht zich om direct bij aflevering te onderzoeken of leverantie voldoet aan de overeenkomst. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Perfect coat ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan Perfect coat schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk zijn ingediend. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Perfect coat niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Het klachtrecht vervalt indien zaken door opdrachtgever zijn verwerkt.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Perfect coat geleverde of nog te leveren zaken. Perfect coat blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van Perfect coat ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Perfect coat blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten van derden. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Perfect coat geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Perfect coat te zullen verklaren dat hij niet tot vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Perfect coat niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Perfect coat de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Perfect coat verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingverplichtingen uit deze en soortelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Perfect coat, ten behoeve van andere aanspraken die Perfect coat op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Perfect coat zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 16: Ontbinding.

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gemachtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Perfect coat richt, zal hij te allen tijde eerst Perfect coat schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig dient te melden. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Perfect coat instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Perfect coat verrichte prestaties en heeft Perfect coat onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Perfect coat tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 18: Conversiebepaling.

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst(en) van Perfect coat met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl voorts partijen, voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 19: Deponering.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord- en Midden Limburg te Venlo.

© 2020 Perfect Coat BV
Alle rechten voorbehouden

Met onze specialistische kennis bedenken we oplossingen voor het optimaal lakken van uw producten.